For what values of x, if any, does #f(x) = 1/((2x+3)(x-6) # have vertical asymptotes?