For what values of x, if any, does #f(x) = 1/(x^2-2x+1) # have vertical asymptotes?