How do you prove #(1-tantheta)/(1+tantheta)=(cottheta-1)/(cottheta+1)#?