How do you simplify the expression #sectheta/tantheta#?