How do you solve #sin(2theta)+sintheta=0# on the interval #0<=theta<2pi#?