For what values of x, if any, does #f(x) = 1/((x+3)(x-2)) # have vertical asymptotes?