For what values of x, if any, does #f(x) = 1/((x-4)(x-7)) # have vertical asymptotes?