For what values of x, if any, does #f(x) = 1/((x-6)(x^2-9)) # have vertical asymptotes?