How do you evaluate #\frac { ( x + 1) ^ { 2} } { ( x - 2) ( x - 1) ^ { 2} } = \frac { A } { x - 2} + \frac {B}{x-1}+\frac { c } { ( x - 1) ^ { 2} }#?