How do you simplify #r= ( \frac { 1+ 7\theta } { 7\theta } ) ( 7- \theta )#?

1 Answer
Jul 8, 2018

Why not multiply it out?

#r = ((1 + 7theta)/(7theta)) (7 - theta)#

#= (1/(7theta) + 1) (7 - theta)#

Now FOIL (first, outer, inner, last):

#= 1/(cancel7theta) cdotcancel7 - 1/(7canceltheta)cdotcanceltheta + 1cdot7 - 1cdottheta#

#= 7 - 1/7 - theta + 1/theta#

#= 49/7 - 1/7 - theta + 1/theta#

#= color(blue)(48/7 + 1/theta - theta)#