How do you simplify the expression #(tantheta+cottheta)/csc^2theta#?