How do you simplify the expression #tantheta/sectheta#?