How do you simplify the expression #tanthetacottheta-cos^2theta#?