For what values of x, if any, does #f(x) = 1/((2x-2)(5x-4) # have vertical asymptotes?