For what values of x, if any, does #f(x) = 1/((x+2)(x+9)) # have vertical asymptotes?