How to prove these identities?

#(1 + tantheta)/(1-tantheta) =sec 2theta + tan 2theta#