How do you find the solution to #tantheta-4=3tantheta+4# if #0<=theta<360#?