How do you prove the identity #(sectheta- tantheta)^2 = (1-sintheta)/(1+sintheta)#?