How do you simplify the expression #csctheta/sintheta-cottheta/tantheta#?