How do you simplify the expression #sectheta-sinthetatantheta#?