What is the slope of #r=tantheta^2-theta^2-theta# at #theta=(3pi)/8#?