What is the slope of #r=tantheta-theta# at #theta=pi/8#?