What is the slope of the polar curve #f(theta) = theta^2 - thetasintheta # at #theta = (11pi)/8#?